Adresse
Anna Rogstads vei 1, 0592 Oslo
Tiltakshaver
Oslo kommune v/ Undervisningsbygg Oslo KF
Program
1-7 skole, 630 elever
Areal
3 335m2 BTA
Ferdigstilt
Skolestart 2014
LAST NED PROSJEKT SOM PDF

TONSENHAGEN SKOLE

Prosjektet på Tonsenhagen skole er svar på kapasitetsutvidelse; fra 2 til 3 klasserekker. Økning av antall elever fra 420 til 630.

Utvidelsen inkluderer nye undervisningsrom, ny gymsal, aktivitetsskole og bibliotek. I tillegg til den fysiske utvidelsen, omfatter prosjektet utbedring av universell utforming.

Utvidelsen består av fire desentraliserte tilbygg til den eksisterende skolen; et tilbygg til "småskolen" mot nordvest, et tilbygg til "storskolen" mot sør, et tilbygg for biblioteket og et tilbygg som binder de ulike bygningene sammen og ivaretar intern kommunikasjon. En sentralt plassert heis gjør hele skolen tilgjengelig for bevegelseshemmede. Det er utført få endringer i eksisterende bygninger.

Det er samme materialbruk på tilbyggene som på eksisterende skole; rød tegl og båndtekking i sink. Volum og gesimshøyder er avstemt i forhold til eksisterende bygningsmasse. Det er viktig at skolen framstår som et helhetlig anlegg også etter utvidelsen.

Eksisterende furutrær på tomten er beholdt så langt det er mulig. Uteareal har gjennomgått en generell oppgradering.
Se stort