Adresse
GRANSTANGEN 50, 1051 OSLO
Tiltakshaver
UTDANNINGSETATEN OSLO KOMMUNE
Program
8-10 SKOLE, 540 ELEVER
Areal
8 535 m2 BTA
ANNET
OPS- KONKURRANSE
LAST NED PROSJEKT SOM PDF

GRAN SKOLE

OPS- konkurranse i regi av Utdanningsetaten og Future Built. Prosjekt utarbeidet i samarbeid med AF- gruppen og Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter.

Gran skole er en 8-10 skole dimensjonert for 540 elever.
Overordnede mål; kompakt planløsning, rasjonelle og robuste bygningstekniske løsninger, integrert energidesign, samt 50% redusert klimagassutslipp og Future Builts kvalitetskriterier.

Bygningens plassering på tomten ivaretar et sammenhengende og åpent grøntdrag mot øst med mulighet for åpning av Gransbekken i tilknytning til planlagt fordrøyningsdam. Utomhusplanen viser definerte plassrom på begge sider av skolen, et rommelig adkomsttorg mot vest og en skjermet, grønn rekreasjon/ aktivitetssone mot øst.

Bygningen er satt sammen av to volumer. Hovedinngangen er plassert i skjæringspunktet mellom de to volumene. I skjæringspunktet er det visuell kontakt mellom skolens to plassrom. Bygningsvolumenes enkle geometri gjenspeiles i en oversiktlig planløsning med klare kommunikasjonslinjer.

Valg av materialer, både inne og ute, samt konstruksjonsprinsipper, er gjort i tråd med kravet om 50% redusert klimagassutslipp. Fasadene er utformet med tanke på redusere varmetap.
Se stort