Adresse
PETER MØLLERS VEU 8-14, 0575 OSLO
Tiltakshaver
EGGE EIENDOM ANS
Program
BOLIGER, NÆRING, BARNEHAGE 4 AVD.
Areal
31 000 M2 BRA
Ferdigstilt
PLANFORSLAG UNDER UTARBEIDING
LAST NED PROSJEKT SOM PDF

PETER MØLLERS VEI

Peter Møllers vei 8-14 er bebygget med næring/ industri. Eiendommen utgjør en del av et større område som i henhold til kommunedelplan for Økern ønskes transformert fra næringsvirksomhet til bolig.Planforslag skal forankres i kommunedelplan for Økern, KPD 15, samt Veiledende plan for offentlige rom.
For Peter Møllers vei 8-14 er følgende kriterier viktig for utforming av bebyggelsesstruktur og arkitektur:
-
Videreføre eksisterende gate- og veinett med vekt på Børsteveien, samt gangstier som forbinder eiendommen til omkringliggende boligområder.
- Opprettholde og forsterke siktlinjer gjennom området, spesielt fra Dag Hammarskjølds vei mot Per Gynt parken.
- Opparbeide Lille Løren park med plassering som vist i VPOR.
- Skape gode uterom mellom boligene.Orientere boligene slik at så mange som mulig får godt dagslys og utsyn.
- Leilighetssammensetning som sikrer variert og godt bomiljø.
Se stort